Ressam Doktor Ahmet Hikmet Hamdi (1872 – 1931)

Peyzaj, Karakalem, 20 x 14 cm