The Tretyakov Gallery

Izobrazitelnoye Iskusstvo Publishers, Moskova 1987, 100 Sayfa, Hard Cover, 30 x27 cm